ముందుమాట

భాష అనేది ప్రవహిస్తున్న నది వంటిది. అది అవసరాన్ని బట్టి తన దిశను సైతం మార్చుకుని నిరంతరం కదిలి పోతుంటుంది. ఒకప్పుడున్న గ్రామర్ రూల్స్ ఇప్పుడు లేవు. కాలగమనంలో వాటిలో కూడా ఎన్నో మార్పులు-చేర్పులు. ఈ బ్లాగ్ లోని వివరణలు ఎందరో Grammarian ల కృషి ఫలితం తో మనమందరం నేర్చుకున్నవే. ఇంగ్లిష్ నేర్చుకోవాలనే కోరిక మీ హృదయాంతరాళలో నిరంతరం రగులుతూనే ఉండాలి.అది ఎలా వుండాలంటే ఒక్కసారి కమిట్ అయితే మీ మాట మీరే విననంతటి స్థాయిలో వుండాలి. సలహాలు సూచనలు, సదా ఆహ్వానితాలు. నమస్తే -ప్రతాప్

Thursday 4 September 2014

Dr Radhakrishnan

India celebrates Teacher's Day on September 5 every year on the birthday of Dr Sarvepalli Radhakrishnan. Dr Radhakrishnan was one of the most influential scholars in the field of philosophy and religion during twentieth century.He was the first Vice President and second President of India. He served as the President of the country for one year.Dr Radhakrishnan was born on September 5, 1888. Since 1962, this day is celebrated as Teacher's Day. He has major contribution in the formation of contemporary Hindu identity.On his birthday, when his friends and family insisted to celebrate it, he replied "Instead of celebrating my birthday, it would be my proud privilege if 5 September is observed as Teachers' Day." Thus, the day is celebrated as Teacher's Day.Dr Radhakrishnan was born  in a village at the border of Tamil Nadu and Andhra Pradesh. He has always been good at academics and managed to earn scholarships. He graduated from Madras Christian College in 1906 and completed his master's degree in Philosophy.Dr Radhakrishnan served the Department of Philosophy at madras Presidency College in 1909. Thereafter he taught the same subject to students of university of Mysore. He aslo used to write columns in newspaper and journals.He is also the author of "The Philosophy of Rabindranath tagore" and "The Reign of Religion in Contemporary Philosophy." He was the one to represent University of Calcutta at Congress of Universities in 1926 and also at International Congress of Philosophy at Harvard University.Dr Radhakrishnan was also invited to deliver the Hibbert lecture at Harris Manchester College, Oxford. He represented India at UNESCO after India gained Independence. He was also elected to the Constituent Assembly of India.One of his famous quote used in many schools is "Education is the ability to listen to almost anything without losing your temper or self confidence." He always believed that a good teacher is the one who remains a student all his life and in this process he not only learns from books but also from his students.
source: daily.bhaskar.com

Thursday 28 August 2014

The Story of Lord Ganesha


One day, Goddess Parvathi, the wife of Lord Shiva, was getting ready for her bath and needed someone to guard her chamber. 

Therefore she made a beautiful, young boy from the sandalwood from her body. She gave him life by sprinkling the Holy Ganges water on him and entrusted him with guarding the door. 

While she was away, Lord Shiva returned and was surprised to find a little boy standing at the entrance to his wife’s chamber. When he tried to enter, the boy blocked his path. 

“Who are you and why are you blocking my path?” demanded Lord Shiva. 

“No one enters my mother’s chamber”, declared the boy boldly. 

Taken aback, Lord Shiva replied, “Step away; I have the right to enter my wife’s chamber.”

But the young and courageous boy did not move but stood his ground. 

Not knowing that this was his own son, Lord Shiva who was quick to anger grew enraged. Not used to be disobeyed he cut off the boy’s head. 

Goddess Parvathi on returning from her bath saw her son lying dead and was overcome with grief. She was filled with both anger and sorrow. 

Seeing this Lord Shiva sent his soldiers to fetch the head of the first beast that they saw. The men rushed and finally came upon an elephant. They immediately took the head to Lord Shiva, who quickly attached it onto the body of the slain boy and gave him life once again. 

To further appease his grief-stricken wife he promised that her son would be worshipped first, before all other Gods. 

Even today at the entrance of all temples one would find the idol of the elephant-headed God, Lord Ganesha. 

source :English for students website 

Followers

కృతజ్ఞతలు


"పంచ భూతాలకు కృతజ్ఞతలు - అనంత సృష్టికి కృతజ్ఞతలు - సృష్టికర్తకు కృతజ్ఞతలు - కన్నవారికి కృతజ్ఞతలు - గురువులకు కృతజ్ఞతలు - ఈ విషయం మీ అందరి దృష్టికి తేవాలన్న ఆలోచన కలిగించిని నాలోని నాకు కృతజ్ఞతలు - క్షమాగుణాన్ని పెంపొందించినందుకు నన్ను బాధపెట్టినవారికి కృతజ్ఞతలు - నాలో జ్ఞానదాహాన్ని కలిగించినందుకు నా అజ్ఞానానికి కృతజ్ఞతలు - నాకు గెలుపు పాఠాలు బోధించినందుకు నా వైఫల్యాలకు కృతజ్ఞతలు - పరిష్కారాన్ని కనుగొనే శక్తిని ఇచ్చిన్నదుకు సమస్యలకు కృతజ్ఞతలు - కలిమికి కారణమైనందుకు లేమికి కృతజ్ఞతలు - కృతజ్ఞత గొప్పతనాన్ని తెలియజెప్పిన కృతఘ్నులకు కృతజ్ఞతలు
(ఈనాడు సౌజన్యంతో )

Popular Posts

*

* If you are depressed, you are living in the past-If you are anxious, you are living in the future-If you are at peace, you are living in the present *

Age calculator

ఒక్క క్షణం

* ఈ జీవితమే ఒక ఆక్సిడెంట్. ఇక్కడ ఎవరికి ఏది లభించినా అది ఏక్సిడెంటల్. ఎవరు ఏది పోగొట్టుకున్నా అది యాక్సిడెంటల్. ఏదో వస్తే / పొందితే /దక్కితే తాను గొప్పని , మరేదో పోతే/పోగొట్టుకుంటే /దక్కకుంటే తాను ఎదవని ఎవరూ నిర్దారించుకోవలసిన అవసరం లేదు. మన ప్రయత్నం అన్నది చెక్కులో సున్నలు పెడుతూ వెళ్ళడమే. అంకె పడేది భగవత్ కృపతోనే. అది ఎడమ వైపు పడుతుందో, కుడి వైపు పడుతుందో, అసలు పడుతుందో పడదో అది అతనికే ఎరుక. Sundaresan Murugan *

నా జ్ఞాపకాలు

My Students Slideshow: RAMA’s trip to Kollūru (near Vijayawada), Andhra Pradesh, India was created by TripAdvisor. See another Vijayawada slideshow. Create your own stunning free slideshow from your travel photos.
 
Blogger Templates